Rozhovor s mistrem Vincentem Chu

Ten, se kterým budu hovořit, je pokročilý instruktor ve škole Gin Soon Tai Chi Club, Boston ve státě Massachusetts. Studoval tradiční styl tai chi chuan rodiny Yang od svého dětství se svým otcem pokračovatelem a zakladatelem školy Gin Soon Chu a potom s profesorem Fang Ning. Vincent Chu také studoval s dalšími různými mistry.

Co má člověk udělat, když chce začít cvičit Tai Chi Chuan?

Nejprve musíte hledat znalého a zkušeného učitele, ne vždy to musí být slavný a známý učitel. Obstarat si informace o učiteli, s kým a jak dlouho cvičil. Ve stylu Yang existuje několik věcí, které se dají studovat. Jsou to sólová sestava, tlačení přes ruce, sestava ve dvojici, cvičení se zbraněmi jako je šavle, meč, 13 technik s tyčí nebo s kopím. Je potřeba zjistit, co všechno instruktor studoval. Určete si, kam až chcete ve svém studiu dojít a hledejte učitele, který vás je to schopen naučit. Není nutné říkat, že sestavu s mečem se můžete naučit jen o toho, kdo ji sám zná.

Existuje mnoho názorů o tom, kdo je způsobilý učit. Tomu se teď věnovat nebudu. Je ovšem důležité vědět, proč jste si vybrali učitele. Rovněž buďte zvědaví na výukové metody a jaký je postup při výuce. Má učitel systém výuky? Existuje posloupnost ve výuce? Obvykle se začátečník učí sestavu pozici po pozici. Po naučení se pozic se začíná s jejich zdokonalováním, upravováním postojů, koncentrace, kruhovitostí a s významem pozic. Provádějte pozice velice pomalu, jen tak můžete dávat pozor na pohyby a sledovat, zda jsou správné.

Na co si má dávat začátečník pozor?

Hlavní body, na které si začátečník musí dávat pozor po celou dobu, jsou tyto:

Správný postoj:. Postoj je správný, když je vzpřímený a pohodlný.

Kruhový pohyb:. V sestavě jsou všechny pohyby kruhové. A je třeba tomu věnovat pozornost.

Lehkost:. Každý pohyb musí být prováděn s lehkostí. Nohy musí být lehké, pohyblivé, přenášejí váhu těla a tlačí do rukou.

Pomalost:. Cvičte pomalu, ale plni ducha, tak aby jste všechny pohyby měli pod kontrolou, koordinované a silné.

Rovnoměrnost:. Všechny pohyby musíte provádět stejnou rychlostí s koleny stále pokrčenými, pořád ve stejné výšce, aby se posílily nohy, koordinace, rovnováha a spojitost.

Rovnováha:. Když se pohybujete nebo zaujímáte postoj, musíte být stabilní a nevrávorat. Rozložení váhy musí být správné a přenášení váhy postupné.

Jak může žák poznat, že postoj je správný?

Zvenčí je postoj správný tehdy, když vypadá přirozeně a pohodlně. Tělo je vzpřímené s poklesnutou vahou na jedné noze. Vnitřně je správný tehdy, když cítíte energii směřující z nohou do rukou. Aby jste rozvíjeli správnost postoje, musíte začít s vnějškem,. snižte lokty a uvolněte ramena. Přední koleno je v linii předního lokte (tvoří jednu ze tří vnějších harmonií). Nenatahujte příliš ruce. Hlava je vzpřímená a oči se dívají dopředu.

Co můžete poradit žákům, které bolí nohy?

Při cvičení Tai Chi Chuan jsou kolena pořád pokrčená, pohyby se provádějí pomalu a váhu těla převážně drží jedna noha. Na začátku netrénované nohy bolí nebo cítíte menší nepohodlí. Později po delším cvičení nohy zesílí. Nohy je možné taky posílit procvičování těchto čtyř hlavních postojů:

Postoj s vahou na přední pokrčené noze 

Postoj s vahou na zadní pokrčené noze

Postoj s vahou na obou pokrčených nohách

Postoj na jedné noze

Udělejte si čas cvičit každý z těchto postojů každý den. Během času rozvinete sílu v nohou i postojích.

 

Co poradíte studentu, který si nemůže zapamatovat pohyby?

Že v tom není sám. Nejlepší na zapamatování pohybů je častější cvičení a učit se jeden pohyb a po jeho zvládnutí druhý. Pohyb rozdělit na více pohybů, zvlášť pohyb rukou, zvlášť nohou a jak hmotnost ovládá rovnováhu.

Co dalšího poradíte začátečníkovi?

Je více věcí, které si musí pamatovat. Mezi ně patří:
Drž hlavu shora zavěšenou. Traduje se, že studentovi, který při cvičení usínal, přivázali cop provázkem ke stropu. Toto rčení znamená, že student musí držet hlavu zpříma, dívat se dopředu, krk držet rovně.

Uvolnění. V tai chi chuan to neznamená skleslost. Číňané tomu říkají „Jou“ Míní tím uvolnění a tvrdost. V tai chi chuan se začíná s poklesnutím ramen a loktů, uvolněním všech kloubních spojení. Yang Cheng Fu tomu říkal „Ocel obalená bavlnou“

Všechny pohyby musí být plynulé. V žádném pohybu nejsou přestávky a pohyby na sebe navazují jeden po druhém bez zastavení.

Nechat klesnout qi dolů do dantienu. Když qi klesne do dantienu (přibližně 7 cm pod pupkem) ucítíme plnost ve spodní části břicha. Ale abychom toho dosáhli musíme zaujmout správnou pozici těla a dýchat pomocí bránice.

Jak se začáteční naučí držet rovnováhu?

Že začátečníci mají problémy s rovnováhou, je běžné. Je nutné si uvědomit, že v tai chi chuan se vždy přesouvá váha z jedné nohy na druhou. Vzhledem k tomu, že hmotnost těla drží často jedna noha, tak musí chodidlo spočívat na zemi plnou plochou, aby se dosáhlo maximální rovnováhy.

Jak se může žák dále zlepšovat v tai chi chuan?

Tím že všechny pohyby provádí přirozeně a v pohodě. Snaží se zvládnout najednou jen jeden pohyb a nespěchá, aby zvládnul naráz všechny pohyby. Až po zvládnutí jednoho pohybu pokračuje s dalším pohybem. U začátečníků je běžné, že jejich pohybům chybí koordinace a rovnováha. Pokud ale často cvičí, tak ke všemu dojdou přirozenou cestou. Po zvládnutí pohybů, žák či žákyně začíná zapojovat do cvičení další principy z tai chi chuan. Může pracovat na principech jako je plnost a prázdnota, použití mysli a ne fyzické síly, na principu yin a yang. Zkoušet porozumět, proč provádí určité pohyby v určitých pozicích a vztah k aplikaci pohybu a také, jak uvolňovat sílu. Student by se měl na každý pohyb ptát. Sledovat jak druzí lidé cvičí a vzít si z toho to dobré. A cvičit víc. Cvičit znamená to stejné, jako si pamatovat. Říká se že po tisíci opakování se principy objeví.

Co znamená otevření a zavření

V celé sestavě tai chi chuan jsou principy otevření a zavření. Otevření je počátek pohybu. Zavření je ukončení anebo završení pohybu. Při otevřením mysl začíná vést qi do oběhu celého těla za pomocí fyzického pohybu. Proto říkáme, že při provádění otevření celé tělo musí být otevřené, aby qi mohla cirkulovat v celém těle. Zavření je pohyb při kterém qi svoji cirkulaci končí a vrací se zpět do dantienu.

Jaké jsou vlastnosti správného studenta?

Dobrý student by měl studovat a konat dle etiky bojových umění. Mezi lidmi praktikující bojové umění se říká, že student nejdřív, než se začne učit kopat a bouchat, musí se nejdříve naučit etiku bojových umění. Všichni pokročilí praktici vážně studovali a dodržovali tuto etiku. Yang Lu Chan svou přezdívku „Neporazitelný“ nezískal jen proto, že uměl bojovat, ale také podle toho, že znal a dodržovat etiku bojových umění.

Jakým způsobem se učí začátečník sestavu? Jak tlačení rukama? Měl by mít učitel tréninkový plán pro každého studenta? (tyto otázky byly v nedávném článku)

Tai chi chuan má tři úrovně cvičení: Fyzické provádění pohybů, aplikace na každý pohyb a uvolňování síly nebo energie v každém pohybu. Po zvládnutí pohybů fyzicky se student učí aplikace na každý pohyb a dále jak uvolnit správně silu. Cvičení tlačení rukama se vyvinulo pro trénink určitých principů a cílů. Tlačení rukama je přechodem od sólové sestavy ke sparingu nebo k boji v systému tai chi chuan. Každý kompletní systém bojového umění má učební plán nebo učební osnovu určenou pro studenty. Obecně zahrnuje základní cvičení, sestavy holých rukou, sestavy se zbraněmi, sólové cvičení a cvičení s parterem a cvičení pro získání síly.

Jak by měl instruktor učit techniky jako je odražení, odvedení, zatlačení, potlačení, úder ramenem a jiné?( Zajímá mne metoda učení, ale mnoho učitelů o tom jen mluví)

Všechny styly bojových umění učí stejné věci. Začíná s fyzickou stránkou, přecházejí k aplikacím a pak k sile. Učení bojového umění se provádí příkladem a ukázkami, zatímco učení ve škole se provádí slovy a popisy. Proto se běžně říká, že je snadnější být učitelem ve škole, než učitelem bojového umění. Také proto, že bojové umění zahrnuje stránku bojovou. Proto bojové umění vždy má svůj výsledek. Učení ve škole zahrnuje diskusi. Proto často končí bez jakéhokoliv výsledku. Proto lidé v Číně často říkají, že v bojovém umění se začátkem i končí, ale činnost intelektuálů ničím ani nezačíná.

Existuje v tai chi chuan nějaký speciální způsob dýchání?

Existuje mnoho různých názorů na to, jak koordinovat dýchání s pohyby. Ale pokud žák nevěnuje dýchání pozornost, začne časem dýchat přirozeně. Začne se přirozeně nadechovat, když pohyby míří vzhůru, ukládají a uzavírají. a začíná přirozeně vydechovat když pohyby míří dolů, jsou otevírající nebo uvolňující.

Jak se může žák dále zlepšovat. Určuje to kolik sestav a stylů umí?

Obecně platí, čím větší znalosti, tím lepší. Ovšem v bojovém umění a tai chi chuan to je jinak. Pokročilost se určuje zkušeností a technikou nikoliv počtem zvládnutých sestav. Kvalita má přednost před kvantitou. Je normální vidět pokročilého mistra tai chi chuan, jak cvičí stejnou sestavu jako začátečník. Jestliže zde teda není rozdíl, proč cvičí mnoho desetiletí stejnou sestavu? Rozdíl můžeme vidět v kvalitě prováděných pohybů, které splňují všechny principy a zásady jako jsou načasování, rovnováha, yin a yang, plnost a prázdnota, plynulost a kruhovost, uvolnění a koordinace atd. Když začátečník klade důraz na množství sestav, jak chce získat čas pro zahrnutí a vylepšování těchto principů?

Názvy stylů odvozené ze jmen zakladatelů se používají v tai chi chuan v posledních několika desetiletích. Jsou rozdílné pouze ve fyzickém provádění sestav. Filosoficky, historicky a principielně jsou styly stejné. Pokud si čtenář vybere knížku o tai chi chuan z let před 1940 většina publikací má název pouze tai chi chuan. Nyní je běžné, že cvičenci provádějí různé styly dle různých rodin. Ovšem v podstatě se jedná o to samé. Je to podobné s dosažením stejného stupně vzdělání, ale na jiné škole a s jiným učitelem.

Co je to pozice Wu Chi?

Je to jen jiný název pro pozici „Počátek tai chi chuan“.Tai chi chuan je fyzické cvičení, které pracuje s fyzickou stránkou a rovněž s duchovní stránkou nebo nervovým systémem těla. Proto pokud někdo cvičí postoj Wu Chi pravidelně, tak si tím zlepšuje centrální nervovou soustavu a dokáže odbourávat nechtěné myšlenky, čistí vědomí a dosahuje stavu pokoje a klidu a tělo se uvolní a je soustředěné.

Jak dlouho student potřebuje pro získání ohebnosti a další faktorů. Pět nebo deset let?

Mezi cvičenci tai chi chuan se říká, že je potřeba nejmíň deseti let cvičení na zvládnutí tai chi chuan. Tréninková osnova v tai chi chuan zahrnuje základní cviky, sólové sestavy, sólové cvičení a cvičení s parterem. Cvičení se zbraněmi a cvičení pro získávání síly. Každá část této osnovy je ukončena tehdy, když student rozumí fyzickým principům, aplikacím a principu síly. Lidé a jejich schopnost se učit se liší. Proto je těžké určit množství času na trénink. A také proto ne všichni studenti dokáží dokončit celou učební osnovu.

Článek sestavil Rene J. Navaro